Zarządzenie Nr 251/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-01-2008 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE   NR 251 /07

Burmistrza  Miasta  i Gminy Stary Sącz

z dnia   28  listopada 2007 r

 

w sprawie : powołania zespołu negocjacyjnego .

 

                   Na podstawie art.33 § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm ) zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Powołuję zespół negocjacyjny do spraw uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli „ Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2008 zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, gimnazjach  i zespołach szkół  dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz  w  osobach :

 

1. dr inż. Małgorzata Skrzypiec   - przewodniczący komisji

2. mgr Władysław  Tokarczyk     - członek

3. Mieczysława  Ogorzały            - członek

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam  przewodniczącemu komisji .

 

§ 3

 

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą  obowiązującą od  28.11.2007 r .