rok 2008

2006-2010

 

Zarządzenie Nr 1/08 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2008 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 2/08 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5/08 - w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Zarządzenie Nr 7/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/08 - w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 9/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 10/08 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 13/08 - W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2008

Zarządzenie Nr 11/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 12/08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14/08 - W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/08 - W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie NR 16/08 - w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na wyposażenie

Zarządzenie Nr 17/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Jolanty K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 18/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Renaty J. zam. (…)

Zarządzenie Nr 19/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Katarzyny R. zam. (…).

Zarządzenie Nr 20/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marzeny F. zam. (…).

Zarządzenie Nr 21/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mieczysława D. zam. (…)

Zarządzenie Nr 22/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii D. zam. (…)

Zarządzenie Nr 23/08 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 24/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 25/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie nr 26/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 27/08 - w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej

Zarządzenia Nr 28/08 - w sprawie: ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej

Zarządzenie Nr 29/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji

Zarządzenie Nr 30/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 31/08 - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur vat.

Zarządzenie Nr 32/08 - w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 295/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2003 r.

Zarządzenie Nr 33/08 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 34/08 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach

Zarządzenie Nr 35/08 - w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok

Zarządzenie Nr 36/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenia Nr 37/08 - w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia od Wykonawcy materiałów pokryciowych po remoncie dach na budynku "Sokoła" w Starym Sączu ul. Batorego 22

Zarządzenie Nr 38/08 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym

Zarządzenie nr 39/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/08 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 41/08 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2008 rok z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr 42/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 43/08 - w sprawie: powołania Komisji do przekazania pomieszczeń w budynku OSP w Barcicach na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej

Zarządzenie Nr 44/08 - w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 45/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 46/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni zdrowia w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20 poprzez dobudowę dźwigu zewnętr

Zarządzenie Nr 47/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 48/08 - w sprawie ustalenia zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 49/08 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 50/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 51/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 52/08 - w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 53/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 54/08 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 55/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 56/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

Zarządzenie Nr 57/08 - w sprawie sprzedaży wyposażenia dla Starosądeckiego NZOZ-u „ESKULAP” Sp zoo w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 58/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 59/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 60/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 61/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 62/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 63/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii H. zam. (…).

Zarządzenie Nr 64/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Krzysztofa Sz. zam.(…).

Zarządzenie Nr 65/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Kazimiery K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 66/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Barbary R. zam. (..).

Zarządzenie Nr 67/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Heleny W. zam.(…)

Zarządzenia NR 68/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 69/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 70/08 - w sprawie: upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo¬-wyborczym zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej

Zarządzenie Nr 71/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 72/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Teresy P. zam.(…).

Zarządzenie Nr 73/08 - w sprawie: upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Miasta i Gminy Stary Sącz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z 0.0. W Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 74/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 75/08

Zarządzenia Nr 76/08 - w sprawie: oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku położonego w Starym Sączu Rynek 5 stanowiącego własność Gminy Stary Sącz dla Zarządu Miejsko - Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 77/08 - w sprawie: wydzierżawienia budynku wraz z letnią werandą położonego w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 oraz terenu pod budynkiem i wokół budynku o pow. 782 m2 na dz. ew. nr 1854.

Zarządzenie Nr 78/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 79/08 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 80/08 - w sprawie: podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Barcicach Górnych, przeznaczonego do sprzedaży

Zarządzenie nr 81/08

Zarządzenie Nr 82/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 84/08 - w sprawie: oddanie w użyczenie części nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 300/4, 302/2 i 303/2 w Barcicach Górnych z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Barcicach

Zarządzenie Nr 85/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 86/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 87/08 - w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym" w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 88/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 89/08 - w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy komisji do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miasta i Gminy oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Poż

Zarządzenie Nr 90/08 - w sprawie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 91/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 92/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 93/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 94/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 95/08 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 96/08 - w sprawie: oddanie w użyczenie części nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 300/4,302/2 i 303/2 w Barcicach Górnych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Barcicach

Zarządzenie Nr 97/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 98/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji

Zarządzenie Nr 99/08 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 100/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „ Przebudowa oświetlenia nowo wybudowanego skrzyżowania (ronda) dogi wojewódzkiej nr 969 z drogą krajową nr 87 w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 101/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 102/08 - w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 103/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 104/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr l05/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w ŁAZACH BIEGONICKICH

Zarządzenie Nr 106/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 107/08 - w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzen

Zarządzenie Nr 108/08 - W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 109/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 110/08 - W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do załatwiania spraw i wydawania decyzji, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 111/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 112/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 113/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 114/08 - w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Starego Sącza.

Zarządzenie Nr 115/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 116/08 - w sprawie: obniżenia ceny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Barcicach Górnych, przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 117/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „ Świetlica Wiejska w Gaboniu- miejsce spotkań mieszkańców.

Zarządzenie Nr 118/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. „ Stabilizacja osuwiska oraz usunięcie szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myślec – Zagórze”.

Zarządzenie Nr 119/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. „ Osuwisko w miejscowości Myślec” w gminie Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 120/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 121/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 122/08 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im .Jana Pawia II w Gołkowicach .

Zarządzenie Nr 123/08 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Popowicach.

Zarządzenie Nr 124/08 - w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 125/08 - w sprawie sprzedaży wyposażenia dla Przedszkola Prywatnego „SŁONECZKO” w Barcicach

Zarządzenie Nr 126/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. "Modernizacja systemu grzewczego – technologia kotłowni gazowej i instalacja kolektorów słonecznych do c.w.u. w Przychodni Zdrowia w Starym S

Zarządzenie Nr 127/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 128/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 129/08 - W sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych usytuowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu, stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 130/08 - W sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz z wyjątkiem lokali usytuowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 131/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 132/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 133/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 134/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 135/08 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 136/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej do Jakubowskich w Przysietnicy".

Zarządzenie Nr 137/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 294149K ulica Jana Czecha wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 294188K ulica Radosna w Starym Sączu".

Zarządzenie Nr 138/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 139/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 140/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 141/08 - w sprawie oddania w użyczenie samochodu Polonez Cargo Plus GLI B 12 CEB

Zarządzenie Nr 142/08 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 143/08 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 144/08 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Zarządzenie Nr 145/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 146/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 147/08 - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 148/08 - w sprawie: wydzierżawienia budynku Przedszkola położonego w Moszczenicy Niżnej wraz z działką ew. nr 73/3

Zarządzenie Nr 149/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 150/08 - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Spowodowanych Przez Klęski Żywiołowe

Zarządzenie Nr 151/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 152/08 - w sprawie : upoważnienia do postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 153/08 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody

Zarządzenie Nr 154/08 - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 155/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr 156/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno ¬sportowych pn. "Już pływam".

Zarządzenie Nr 157/08 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr 158/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 159/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 160/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 161/08 - w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Budowanych

Zarządzenie Nr 162/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 163/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 164/08 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 165/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 166/08 - w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, do podejmowania czynności związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 167/08 - w sprawie : powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 168/08 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia dz. ew. nr 246/1

Zarządzenie Nr 169/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 170/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny N. zam. (…).

Zarządzenie Nr 171/08. - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Beaty Ch. zam. (…).

Zarządzenie Nr 172/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Agaty D. zam. (…).

Zarządzenie Nr 173/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy S. zam. (…).

Zarządzenie Nr 174/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana J. zam.(…).

Zarządzenie Nr 175/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii G. zam. (…).

Zarządzenie Nr 176/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy G. zam. (…).

Zarządzenie Nr 177/08 - w sprawie przeznaczenia tarcicy iglastej na potrzeby własne UM w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 178/08 - w sprawie przeznaczenia tarcicy topolowej na potrzeby własne UM w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 179/08 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie pomostu na terenie „Dużego Stawu” w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 180/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 181/08 - w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 182/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 183/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 184/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 185/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi”.

Zarządzenie Nr 186/08 - w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 na dz.. ew. nr 1854.

Zarządzenie Nr 187/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 188/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 189/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

Zarządzenie Nr 190/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 191/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 192/08 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenia Nr 193/08 - w sprawie: oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Zarzadzenie Nr 194/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 195/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 196/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 197/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 198/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 199/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 200/08 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 201/08 - w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 202/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 203/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr204/08 - w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 205 /08 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 206/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 207/08 - w sprawie: powołania komisji do określenia odległości drogi dziecka z domu do szkoły - Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu

Zarządzenia Nr 208/08 - w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości dla Centrum Kultury i Sztuki Ady Sari w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 209/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 210/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 211/08 - W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2009,2010,2011 r

Zarządzenie Nr 212/08 - W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2009,2010,2011 r.

Zarządzenie Nr 213/08 - w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Stary Sącz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Zarządzenia Nr 214/08 - w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza 1

Zarządzenie Nr 215/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 216/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 217/08 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

Zarządzenie Nr 218/08

Zarządzenie Nr 219/08

Zarządzenie Nr 220/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opalowego dla Pani Zofii Pasoń zam. (…).

Zarządzenie Nr 221/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny Leszko zam. (…).

Zarządzenie Nr 222/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety Biskup zam. (…).

Zarządzenie Nr 223/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty Mordarskiej zam. (…)

Zarządzenie Nr 224/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 225/08 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. n Stabilizacja osuwiska, zagrażającego budynkom mieszkalnym i drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Sącz - Nowy Targ - granica Państwa, w miejscowości Mo

Zarządzenie Nr 226/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 227/08 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 218/08 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 228/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 229/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 230/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 231/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 232/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 233/08 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 234/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety Wolak zam. (…).

Zarządzenie Nr 235/08 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 236/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 237/08 - W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 238/08 - w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 239/08 - w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka

Zarządzenie Nr 240/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 241/08 - w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenia Nr 242/08 - w sprawie : oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 243/08 - w sprawie nieodplatnego przekazania drewna opalowego dla Pani Machaliny Daniel zam. (…).

Zarządzenie Nr 244/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opalowego dla Pana Jana Pietrzaka zam. (…)

Zarządzenie Nr 245/08

Zarządzenie Nr 246/08 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 247/08 - w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 248/08

Zarządzenie Nr 249/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 250/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 251/08

Zarządzenie Nr 252/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Michaliny Daniel zam. (…)

Zarządzenia Nr 253/08 - w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości dla Centrum Kultury i Sztuki Ady Sari w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 254/08 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 255/08

Zarządzenie Nr 256/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie NR 257/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko trenera środowiskowego do obsługi boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012” w Gołkowicach.

Zarządzenie Nr 258/08 - w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 259/08 - w sprawie powołania komisji odbioru dokumentacji technicznej

Zarządzenia Nr 260/08 - w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

Zarządzenie Nr 261/08 - w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 502 w Przysietnicy.

Zarządzenia Nr 262/08 - w sprawie : powołania Komisji ds. przejęcia i równoczesnego przekazania budynek wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 502 w Przysietnicy.

Zarządzenie Nr 263/08 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 264/08

Zarządzenie Nr 265/08

Zarzadzenie Nr 266/08

Zarządzenia Nr 267/08 - w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach oraz budynku Klubu „OMEN”w Starym Sączu – Rynek 22 .

Zarządzenie Nr 268/08

Zarządzenie Nr 269/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu, Myślcu, Łazach Biegonickich i Gołkowicach Dolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 270/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 271/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 272/08 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 273/08 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 274/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 275/08

Zarządzenie Nr 276/08

Zarządzenie Nr 277/08 - w sprawie :oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach

Zarządzenie Nr 278/08 - w sprawie :oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach

Zarządzenia Nr 279/08 - w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych w budynku Klubu „Sokół „ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 124 a.

Zarządzenie Nr 280/08 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 281/08 - w sprawie zawarcia umów dzierżawy na wyposażenie – z przedszkolami prywatnymi w Starym Sączu, Moszczenicy Niżnej oraz Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 282/08 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

Zarządzenie Nr 283/08 - w sprawie oddania w użyczenie kserokopiarki Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 284/08

Zarządzenie Nr 285/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2006 , z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia : "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu".