Zarządzenie Nr 97/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                         Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 97/07

                                                            z dnia 19 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późno zm.). Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§l.

 

Ustala się harmonogram zebrań wyborczych do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Stary Sącz:

- na terenie sołectw - jak w załączniku Nr l do Zarządzenia,

- na terenie osiedli - jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca Się Kierownikowi Referatu Organizacji Urzędu Miasta Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_nr_12_do_zarzadzeni_97.doc (56.50 Kb)