Zarządzenie Nr 180/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 180/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 20 sierpnia 2007r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika do umieszczania na fakturach VAT adnotacji.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późno zm. ) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 )

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Upoważniam Panią Marię Górka - inspektora Referatu Podatków do umieszczania na fakturach VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego adnotacji o treści" przyjęto w dniu …………..do zwrotu części podatku akcyzowego."

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Podatków.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.