Zarządzenie Nr 219/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z a r z ą d z e n ie Nr 219/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05 października 2007 r.

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r.

 

Działając na podstawie art.47 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) zarządzam co następuje

 

&.1.

 

W Zarządzeniu Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r.    w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownika jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej :

W &2 pkt 12. Wyrazy" Pan Janusz Pietruszewski "zastępuje się wyrazami "Pani Renata Burchel"

 

&.2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą o dnia 01.09.2007 r.