Zarządzenie Nr 193/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                        Z r z ą d z e n i e  Nr 193/07

                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                              z dnia  03.09.2007

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie  budynku   położonego w  Starym Sączu ul. Wielki Wygon - Targowica

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z dnia

12 października 2001 r. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz.U.  z 2004 r.

Nr 261 , poz.. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                                             &.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie  budynek – barku położony w Starym Sączu ul. Wielki Wygon Targowica  o łącznej  pow. użytkowej  48,72 m2 wraz z  częścią działką ew. nr 243/1  Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Stary Sącz z przeznaczeniem na prowadzenie swojej działalności statutowej .

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lata z mocą obowiązującą od dnia 01 września  2007 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

                                                                                &.2.

 

Szczegółowe zasady najmu budynku wraz działką o których mowa w &.1. zostaną określone w umowie.

 

                                                                                &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                               &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2007 r.