Zarządzenia Nr 235/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                            Zarządzenia  Nr 235/07 

                                        Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

                                        z dnia 14 listopada  2007 r. 

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w Gołkowicach Górnych 65.

 

 

                             Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. )  i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.  Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać  w użyczenie  na okres od dnia 15.11.2007 r. do 30.06.2008 r. salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej  w Gołkowicach Górnych 65 z przeznaczeniem na prowadzenie  treningów Karate w  każdy  wtorek i piątek  tygodnia w godz. od  17.00 – 18.30 dla dzieci zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym  „KARATE - KYOKUSHIN”.

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1  zostaną określone w  umowie użyczenia.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2007 r.