Zarządzenie Nr 234/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                           Zarządzenia  Nr 234/07 

                                        Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

                                        z dnia 14 listopada  2007 r. 

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie  hali sportowej  przy Zespole Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Barcicach.

                                                                                             

 

                   Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. )  i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.  Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać  w użyczenie  na okres od dnia 08.11.2007 r. do 31.08.2008 r. hali sportowej przy Zespole Szkół  : Szkoła Podstawowa i Gimnazium w Barcicach z przeznaczeniem na prowadzenie  treningów  dla piłkarzy  drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów LKS „Barciczanka” w następujących terminach :

- poniedziałki od godz. 16.30  do godz. 18.00  oraz od godz. 21.00 do godz. 22.00

- wtorki          od godz  16.30  do godz. 18.00 oraz od godz. 19.30 do godz. 20.30               

- czwartki       od godz. 16.30 do godz. 18.00

- piątki            od godz. 16.30 do godz. 18.00

- soboty           od godz. 13.00 do godz. 19.00

                                                        

                                                           &.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1  zostaną określone w  umowie użyczenia.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 08 listopada 2007 r.