Zarządzenie Nr 231/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 231/07

                                            Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                    z dnia  02 listopada 2007 r.

 

    w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

 

    Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. )  oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9  i art.10 ust.1- 4i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )z a r z ą d z a m    co  następuje :

 

                                                                     &.1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia   przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie  :

 „ Budynku położonego w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 wraz z częścią dz. ew.

    nr 1854 o pow. 782 m2 na okres 15 lat. „

 

p o w o ł u j ę   Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1.   mgr inż Elżbieta Migacz           -  Przewodniczący

2. Maria Dominik                           -  Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski                   -  Członek

4.  Elżbieta Puch                             -  Członek

5. inż.  Paweł Dybiec                       -  Członek         

 

                           

                                                               &.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  23 listopada  2007  r.  o godz. 10.30  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 ( sala narad).

  

                                                              &.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                           &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia