Zarządzenia Nr 256/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                  Zarządzenia  Nr 256/07 

                                        Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

                                        z dnia 30 listopada  2007 r. 

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z  dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

 

  

                                         Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. )  i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.  Dz.U.

Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać  w użyczenie  na okres od dnia 03.12.2007 r. do 31.12.2008 r.  budynek o pow. użytkowej 364,70 m2  zlokalizowany na dz. ew nr 0, 3462  obj. KW Nr 63277 z przeznaczeniem na prowadzenie  Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” z siedzibą w Starym  Sączu , Rynek 5  reprezentowanym przez :

1. Prezesa                  -  Pani Zofia Wcisło

2. Vice Prezesa          -  Pan Wojciech Lasek  

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1  zostaną określone  w  umowie użyczenia.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03 grudnia 2007 r.