Zarządzenie Nr 247/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                    Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  247/2007

                                              Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                      z dnia  26 listopada 2007 r .

  

 

w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w  budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  z  2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603  z póź.zm.) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać w najem pomieszczenie użytkowe usytuowane na I piętrze  budynku MPR  w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20 o pow. użytkowej 12,80 m2 oraz komunikację o pow. 7,95 m2 z przeznaczeniem na  świadczenie usług logopedycznych- neurologopedycznych   przez Centrum Logopedyczne „Głoska” reprezentowane przez Panią Barbarę Misiewicz Rynek 26 ,

38-340 Biecz .

Umowa najmu zostaje zawarta na okres 3  lat z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia  2007 r. do dnia 30 listopada  2010 r.

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie najmu.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia  2007 r.