Zarządzenie Nr 254/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 13:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  254/2007

                                              Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                      z dnia  28 listopada 2007 r .

  

 

w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w  budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  z  2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603  z póź.zm.) zarządza się co następuje :

 

                                                                     &.1.

 

Postanawia się oddać w najem pomieszczenie użytkowe usytuowane w przyziemiach  budynku MPR  w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20 o pow. użytkowej 66,86 m2 oraz komunikację o pow. 26,61  m2 z przeznaczeniem na  świadczenie usług medycznych  w  zakresie usg irtg 

przez Specjalistyczny Gabinet „ Gamed” reprezentowany przez lek. Stefana Gancarczyka  Stary Sącz ul. Królowej Jadwigi 20 .

Umowa najmu zostaje zawarta na okres 10  lat z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia  2007 r. do dnia 30 listopada  2017 r.

 

                                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie najmu.

 

                                                                           &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                           &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia  2007 r.