Zarządzenie Nr 264/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 07:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                    ZARZĄDZENIE Nr 264/07

 

                           BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 11.12.2007r.

 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu i Myślcu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządzam, co następuje:

 

                                                                       §1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu i Myślcu, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                         § 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu z dniem 13.12.2007r przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej urzędu.

 

                                                                         § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                           § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.12.2007r

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_264.doc (52.00 Kb)