Zarządzenie Nr 233/07

rok 2007

 
data publikacji:  13-12-2007 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                     ZARZĄDZENIE NR  233/07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia  14 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego następujących zadań:

 

 

1.     Odbudowa odcinka drogi gminnej „Pod Korzeczków – Maliniki” w Barcicach

     Górnych.

2.     Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Kuliga” w Gaboniu.

3.     Odbudowa odcinka drogi gminnej „ul. Bazielicha” w Starym Sączu.

4.     Remontu odcinka drogi gminnej „Na Skrajnię” w Barcicach Górnych.

5.     Odbudowa odcinka drogi gminnej „Wola - Łąki” w Woli Kroguleckiej.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.       mgr inż. Krzysztof Faron        -   Inspektor Nadzoru

2.       inż. Paweł Dybiec                     -   Inspektor UMiG

3.       Kazimierz  Nakielski                -   Inspektor UMiG

           

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 14.11.2007r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.