Zarządzenie Nr 259/07

rok 2007

 
data publikacji:  13-12-2007 | 12:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                            Zarządzenie  Nr 259/07

                                 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                             z dnia 06 grudnia 2007 r.

 

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

                     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.Nr 97 poz.674 z póż. zm.)

 

Z a r z ą d z a m    c o     n a s t ę p u j e :

 

                                                                 § 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego.

 

                                                                § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                               § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.