Zarządzenie Nr 175 /07

rok 2007

 
data publikacji:  13-12-2007 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 175 /07

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 sierpnia 2007r.

 

w sprawie określenia zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy Stary Sącz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza  Miasta i Gminy Stary Sącz .

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765), Komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do stosowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy Stary Sącz  Kartę Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wprowadzam do stosowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy Stary Sącz Procedurę Audytu Wewnętrznego w Urzędzie i Gminy w Starym Sączu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Wykonanie tego zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zalacznik_nr 1,2_do_Zarzadzenia_175.doc (90.00 Kb)