Zarządzenie Nr 245/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-12-2007 | 10:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR  245/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  21.11.2007roku

 

 

W sprawie powołania  zespołów spisowych

 

 

   Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

1.  Ryszard Niejadlik

2.  Waldemar Kukułka

3.  Józef Wandas

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych : paliwa w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz w samochodach służbowych „Polonez Caro”, Multicar, Mercedens BENZ  wg stanu na dzień 31.12.2007r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2007r i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.