Zarządzenie Nr 243/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-12-2007 | 10:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR  243/07

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  21.11.2007r

 

 

W  sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

   Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół złożony z pracowników Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół dokona inwentaryzacji składników majątkowych  w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald (stanów) wynikających z ewidencji księgowej następujących składników majątkowych:

1) udziały pieniężne i rzeczowe wniesione do spółek, akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe do konta „030”

2) środki trwałe do konta „011”  -  przy czym grunty weryfikowane są w pierwszej kolejności przez służby techniczne merytorycznie odpowiedzialne za prawidłową ewidencję gruntów a następnie przeprowadzana jest weryfikacja księgowa 

3) księgozbiór do konta „014”

4) mienie przejęte po zlikwidowanej jednostce tj. MPGK do konta „015”

5) wartości niematerialne i prawne do konta „020”

6) należności oraz zobowiązania wobec dostawców i odbiorców do konta „201” i „221”

7) rozrachunki z Urzędem Skarbowym do konta „225”

8) długoterminowe należności budżetowe do konta „226”

9) rozliczenie dochodów i wydatków ze środków funduszy pomocowych do konta „227” i „228” 

10)     rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do konta „229”

11)     rozrachunki z pracownikami do konta „231”

12)     pozostałe rozrachunki z pracownikami (w tym m.in. zaliczki) do konta „234”

13)     różne pozostałe rozrachunki do konta „240”

14)     należności i zobowiązania  z tytułu prefinansowania do konta „257” i „268”

     Weryfikacja zostanie przeprowadzona na dzień 31.12.2007 roku

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 10.01.2008r i zobowiązuję Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.