Zarządzenie Nr 240/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-12-2007 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 240/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  21.11.2007r

 

 

W sprawie powołania  zespołów spisowych

 

       Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie :

 

1. Grażyna Leśniak                                                   4. Joanna Orłowska

2. Elżbieta Puch                                                       5. Lucyna Krcha

3. Anna Kosowska                                                 6. Stanisława Faron

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy  dokona inwentaryzacji składników majątkowych :  środków trwałych o wartości  poniżej  3.500 zł  ( pola spisowe wskazane w załączniku nr 1) wg stanu na dzień 30.11.2007 roku  stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2007r i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_240.doc (19.50 Kb)