Zarządzenie Nr 246/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-12-2007 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 246/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

   z dnia 26.11.2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 ust.1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie cmentarzy komunalnych w Starym Sączu” (CPV 28814100-2)

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

Jan Migacz - Przewodniczący

Elżbieta Migacz - Sekretarz .

Maria Dominik - Członek

Kazimierz Nakielski - Członek

 

                                                                             § 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 07 grudnia 2007 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.