Zarządzenie Nr 255/07

rok 2007

 
data publikacji:  10-12-2007 | 09:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                            ZARZĄDZENIE Nr 255/07

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 30.11.2007

 

 

W sprawie zmiany wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz, przeznaczonych pod istniejące garaże.

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Zmieniam wysokość czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz, przeznaczonych pod istniejące garaże, z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na 15 zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie + VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.