Zarządzenie Nr 232/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-11-2007 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                          Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 232/07

                                                    Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                                     z dnia   14.11.2007 r.

 

 

w sprawie : ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

 

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź. zm. ) art.13 ust.1,

art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się  co następuje :

 

                                                        zarządzam co następuje

 

                                                                         &.1.

 

Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny oznaczony nr 2 położony w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w  Barcicach  ( część mieszkalna ) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  wymieniony w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                      

                                                                           &.2.

 

Wykaz o którym mowa w &.1 , podlega wywieszeniu  z dniem 14.11.2007 r. przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25  oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz stronach internetowych  tut. Urzędu.

 

                                                                           &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                           &.4.

 

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem  podjęcia .

 

 Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_232.doc (30.50 Kb)