Zarządzenie Nr 163/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-11-2007 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                  Zarządzenie  Nr 163/07

                        Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                             z dnia 30 lipca 2007 r.

 

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

 

                     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Nr 118 poz.1112 z póź.zm.)

 

Z a r z ą d z a m    c o     n a s t ę p u j e :

 

 

 

                                                               § 1.

 

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego w składach  określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

                                                             § 2.

 

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

  

                                                               § 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.