Zarządzenie Nr 224/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 224/07

Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  19.10.2007 r.

 

 

w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Stary Sącz treningu  Systemu Wykrywania i   Alarmowania.

 

               Na podstawie art. 17, ust.6  i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U.  z 2004 r. Nr 241 poz.2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej – Wojewody Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20.11.2002 i Nr  279/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego oraz Planu Działania Województwa Małopolskiego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania – reagowania kryzysowego, spraw obronnych w 2007 roku, zarządzam :

§ 1

 

Ustalam na dzień 26 października 2006 roku w godzinach 16.00 do 20.00 termin przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania  na terenie miasta i gminy Stary Sącz.

§ 2

W treningu udział biorą jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania gminy:

- Drużyna Wykrywania i Alarmowania;

-    Punkty alarmowania w:  OSP  Stary Sącz,  OSP Barcice,  OSP Wola Krogulecka,

   OSP Przysietnica , OSP Moszczenica Wyżna,  OSP Moszczenica Niżna, OSP Gołkowice    Górne,  OSP Gaboń,

§ 3

W ramach treningu w dniu 26 października 2007 roku o godzinie 19.00 uruchomić system alarmowy na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Sygnał alarmowy: Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

§ 4

Gotowość do treningu osiągnąć w dniu  22 października  2007 roku.

 

§ 5

Trening przeprowadzić zgodnie z Planem Przeprowadzenia Treningu.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam   Inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                                                                 BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń