Zarządzenie Nr 188 /07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 12:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                       Zarządzenie Nr 188 /07

 

                                                Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                        z dnia 31 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.36 a ust.4 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.Nr 256 poz.2572 z późn.zm./, oraz art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zm./

 

                                                                                        § 1

 

P o w i e r z a m Pani mgr Joannie Ustarbowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, na okres od dnia 01 września 2007 r. do czasu wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej jak do dnia 29 lutego 2008 r.

 

                                                                                       § 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                         § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.