Zarządzenie Nr 137/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 12:04
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZADZENIE  Nr 137/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  21 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w  Moszczenicy.

 

 

 

                          Na  podstawie  art. 36 a ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) , w związku  z  art. 36 a ust.3 i 8 tejże ustawy, oraz  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  

 

§ 1.

 

P o w i e r z a m   Pani  mgr  Barbarze  BAZIAK  z dniem  01 września 2007 r.  stanowisko  Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Ks. Tadeusza  Dłubacza w Moszczenicy, na  okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 01 września 2007 r.  do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

§ 2.

 

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania z mocą obowiązującą  od dnia 01 września 2007 roku.