Zarządzenie Nr 154/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

   Z A R Z Ą D Z E N I E  nr  154/07

                                           Burmistrza Miasta i Gminy  Stary Sącz  z dnia 16.07.2007 r.

                    

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej .

 

 

                                  Na podstawie  art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) , oraz art.19 ust.2 , art.21 ust.1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r ( t.j.Dz.U z 2006 Nr 164 poz.1163)

zarządzam co następuje;

 

                                                                               §  1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia  postępowania przetargowego na :

 

   - określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku  szkolnym 2007/2008

 

powołuję Komisję przetargową w następującym składzie ;

 

       1. Mieczysława  Ogorzały    - przewodnicząca

       2. Kazimierz Nakielski         - sekretarz

       3. Elżbieta Puch                  - członek

       4. Maria Dominik                 - członek

 

                                                                            §  2.

 

Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                           § 3.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu  w dniu 31.07.2007 r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                          § 4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                         §  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.