Zarządzenie Nr 215/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 08:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

 Zarządzenie Nr 215/2007

                                          Burmistrza  Miasta i Gminy  Stary Sącz

                                                  z dnia 05 października 2007 r

 

 

w sprawie ustalenia  stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu.

 

                         Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./

zarządzam co następuje;

 

                                                      § 1.

 

Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za zajęcie placu na Rynku w Starym Sączu  na cele handlowe związane ze sprzedażą kwiatów w okresie od 25 października 2007 do 31 października 2007 r. w wysokości 1 zł brutto za 1 m2 dziennie.

 

                                                      § 2.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi odrębna umowa .

 

                                                     § 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                    § 4 .

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

                                                     § 5.

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.