Zarządzenie Nr 199/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                       Zarządzenie  Nr 199/07

                                             Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                            z dnia  10.09.2007

 

 

w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu  zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5

 

 

                             Działając na podstawie art.46  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź. zm. )

 z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e  :

 

 

                                                                        &.1.

 

Upoważniam insp. d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej mgr inż. Elżbietę Migacz. do udziału w głosowaniu i reprezentowaniu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz  jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5 w dniu 20.09.2007 r. w zebraniu .

 

 

                                                                          &.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. d/s  ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

mgr inż. Elżbiecie Migacz

 

                                                                         &.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.