Zarządzenie Nr 133/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E     NR  133  / 07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz  z dnia  19 czerwca   2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku / Dz.U. z 2006 roku nr 164 poz. 1163   zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

                W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi związanymi z

      ,,Stabilizacją osuwisk wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz

w miejscowościach  Popowice, Przysietnica i Barcice – Karta Dokumentacyjna Osuwisk KDO 1,2,3,4,5,6 i 8 – (12/10/163/1).

Obiekt : osuwisko nr I, II, III, IV, V, VI i VII”

powołuję Komisję Przetargowa   w następującym składzie osobowym:  

 

1.        Bonifacy Wolak                                                                          -  Przewodniczący Komisji

2.        Marek Żmuda                                                                              - Sekretarz

3.        Magdalena Orłowska                                                           - Członkini

4.        Maria Dominik                                                                            - Członkini                           

 

§  2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy.

 

§  3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową   do przeprowadzenia czynności związanych  z postępowania przetargowym  w dniu 2  lipca  2007 roku.

 

§  4.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu  Komisji Przetargowej

 

§  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.