Zarządzenie Nr 192/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 192/07

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 03.09.2007 roku

 

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na wyposażenie

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  tekst jednolity z póź. zmianami),  Burmistrz  Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

                                                                                              § 1

 

Postanawia się przekazać w dzierżawę Pani Marii Tokarczyk Dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” - wyposażenie przedszkolne znajdujące się w budynku gminnym przy ul. Staszica 7 w Starym Sączu.

 

                                                                                              § 2

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

                                                                                              § 3

 

1)                    Umowa winna zostać zawarta na czas od dnia 03.09.2007 roku do dnia 31.12.2008 roku.

 

2) Wysokość odpłatności z tytułu dzierżawy gminnych składników majątku, będzie uzależniona od wartości początkowej oddanego w dzierżawę wyposażenia - i tak dla majątku o wartości początkowej :

-                       do 2.000 zł  wysokość dzierżawy wynosić będzie 10 zł netto, miesięcznie

-                       powyżej 2.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 20 zł netto, miesięcznie

 

                                                                                              § 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                              § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .