Zarządzenie Nr 184/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                             

                                             ZARZĄDZENIE NR 184/07

                    BURMISTRZA  MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                  Z DNIA  29.08.2007 roku

 

 

                w sprawie  powołania zespołów spisowych

 

 

   Na podstawie art. 33  ust.3, 5  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art.26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji , zarządzam  co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół

spisowy  w składzie:

 

1.  Maria Dominik

2.  Agnieszka Cygan

3.  Anna Pierzga - Belska

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy  dokona inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych (wyposażenia) dzierżawionego przez Panią Ewę Mamala dla potrzeb prowadzenia Przedszkola Prywatnego „STOKROTKA” w Starym Sączu na ul. Staszica 7.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na okoliczność rozwiązania umowy dzierżawy budynku.

 

Stroną przekazującą jest:    Pani Ewa Mamala Dyrektor Przedszkola Prywatnego

Stroną przejmującą jest:                     Pani Maria Tokarczyk – nowy dzierżawca budynku

  wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego

 

§3

 

Termin przeprowadzenia spisu ustalam na dzień 31.08.2007 roku tj. wygaśnięcia umowy dzierżawy i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.