Zarządzenie Nr 187/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-11-2007 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                     Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr      187 /07

 

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ   z  dnia 30 sierpnia  2007 r.

 

W   sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu, przeznaczonych  do wydzierżawienia.

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.
z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr  261,
poz. 2603)

 

                                                         zarządzam, co następuje

 

                                                                         § 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu  wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                       § 2

 

Wydzierżawienie nieruchomości, wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

                                                                      

                                                                         § 3

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu   Miasta  i   Gminy   w   Starym Sączu  przy ul. Batorego 25 .

                                                                         § 4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

                                                                          § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_187.doc (46.50 Kb)