Zarządzenie Nr 183/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-11-2007 | 11:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                     ZARZĄDZENIE NR  183/07

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                    z dnia  28 sierpnia 2007 r.

 

 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania:

 

1 Remont odwodnienia drogi gminnej „Na Granicy” w Łazach Biegonickich.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                              

1.       Krzysztof Faron                        -  Inspektor Nadzoru

2.       Paweł Dybiec                             -   Inspektor UMiG

3.       Kazimierz  Nakielski                -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 31.08.2007r.

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.