Zarządzenie Nr 159/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-11-2007 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr  159/2007

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 20 lipca 2007 roku

 

w sprawie  przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury  w Starym Sączu albumów pt.”Gród Św.Kingi”.

 

 

                Na podstawie art.30  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591  z póź.zm) 

 

 

                   z a r  z  ą d z a m  , co następuje

 

                        §.1

 

Przekazuje się  1500 egzemplarzy albumu pt. ”Gród Św.Kingi”  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu celem jego wyprzedaży.

Uzyskane środki ze sprzedaży  na wydatki bieżące związane z działalnością statutową Miejsko-Gminnego Ośrodka w Starym Sączu.

 

                                                                      §.2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam   Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

                                                                      §.3

 

Szczegółowe warunki przekazania będą określone w odrębnym porozumieniu.

                                                                             

                                                                   §.4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.