Zarządzenie Nr 220/07

rok 2007

 
data publikacji:  12-10-2007 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 220/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 9 października 2007r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art.24h ust.12 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz.1501
z późn.zm./

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Powołuję Zespół ds. analizy oświadczeń majątkowych w składzie:

 

1.        mgr Władysław Tokarczyk – Przewodniczący

2.        mgr Grażyna Kopeć – Członek

3.        Maria Klag - Członek

 

§ 2

 

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych na podstawie art.24h ustawy o samorządzie gminnym oświadczeń majątkowych, oraz przygotowanie stosownej informacji dla Rady Miejskiej do dnia 30 października 2007r.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.