Zarządzenie Nr 168/07

rok 2007

 
data publikacji:  12-10-2007 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 168/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 sierpnia 2007r.

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póż. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Przedłużam Pani mgr Marii SOSIN powierzenie stanowiska Dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, na okres od dnia 1 sierpnia 2007r. do dnia 31 lipca 2012 roku.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacji.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.