Zarządzenie Nr 218/07

rok 2007

 
data publikacji:  12-10-2007 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE   NR  218/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05 października 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

W  związku  z  koniecznością  przeprowadzenia  postępowania  ofertowego  na:

 

„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wykonawczego remontu kapitalnego i modernizacji istniejącego budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „SOKÓŁ” w Starym  Sączu  - ul. Stefana Batorego  23 (bez zmiany sposobu zagospodarowania terenu) – I etap”.    

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Marek  ŻMUDA                             - Członek

                3. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

§  2.

               

Zobowiązuję  Komisję  Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  12 października  2007 r.  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  Stary  Sącz.

 

§  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.