Zarządzenie Nr 216/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-10-2007 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    216 /07

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ 

 z dnia   5 października  2007 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 25  ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późń zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość położoną w Starym Sączu – Oś. Słoneczne oznaczoną numerem działki 899/2 o pow. 33 m2 oraz 897/6 o pow. 25 m2  na okres  do 3 lat Zakładowi Energetycznemu Kraków Spółka „Enion” z siedzibą 30-960 Kraków ul. Dajwór27, z przeznaczeniem pod istniejące stacje transformatorowe.
 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1200,00 zł kwartalnie (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) + należny podatek VAT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.