Zarządzenie Nr 204/07

rok 2007

 
data publikacji:  28-09-2007 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE   NR  204/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 18 września 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 )  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W  z wiązku  z  koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„ Modernizacja  i  rozbudowa  budynku  Starosądeckiego  Centrum  Kultury  i  Sztuki  „SOKÓŁ”   w  Starym  Sączu :

-  remont dachu  i  wymiana  pokrycia,

-  częściowa wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej zewnętrznej ”.    

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Paweł  DYBIEC                                - Przewodniczący

                2. Bonifacy WOLAK                          - Członek

                3. Marek  ŻMUDA                              - Członek

                4. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

 

§  2.

               

Zobowiązuję  Komisję  Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  27 września  2007 r.  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  Stary  Sącz.

 

§  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.