Zarządzenie Nr 210/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-09-2007 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr      210 /07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia  24  września  2007 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603)  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej nr działki ewidencyjnej 2401/4 pow. 0,7473 ha na okres do 3 lat Panu  Tadeuszowi Kurzeja  zam Stary Sącz ul. Piaski 8 z przeznaczeniem na cel rolny.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 70,00 zł rocznie (słownie: siedemdziesiąt złotych) wolny od podatku VAT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .