Zarządzenie nr 209/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-09-2007 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr      209 /07

BURMISTRZA   MIASTA  I  GMINY   STARY   SĄCZ

z dnia 24 września 2007 r.

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

 

                               Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr  142, poz. 1591z póżń zm.)  i art. 25  ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 ) zarządza  się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 679 z przeznaczeniem pod istniejące garaże po 15 m² na okres od 1października 2007 roku do 31 grudnia 2009r.

 

 Panu Markowi Skoczeń zam. Stary Sącz, Oś. Ssłoneczne 7/60  

 Panu Kazimierzowi Tokarz zam. Stary Sącz, Oś. Słoneczne 4/33

Panu Tadeuszowi Cempa  zam. Stary Sącz Oś. Słoneczne 1/15

Panu  Józefowi Jasińskiemu  zam. Stary Sącz, ul. Partyzantów 43G

Panu  Andrzejowi Csorich zam. Stary Sącz, Oś. Słoneczne 4/52

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) plus podatek Vat, czyli 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100)

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.