Zarządzenie Nr 208/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-09-2007 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   208 /07

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ  

z dnia  24.09.2007r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu .

 

                                          Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami ) i art. 25  ust. 1  ustawy   z   dnia   21 sierpnia   1997   roku    o  gospodarce  nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz.  2603 z późniejszymi zmianami ) zarządza  się , co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość  położoną w Starym Sączu  , oznaczoną numerem działek  ewid.  49/1,49/3,49/4,49/5,49/9,49/13,49/16,49/17,49/18,49/20,  o pow  12.7763  ha objętych księgą wieczystą Kw nr 38437  na  okres od 10 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku    Zakładowi  Produkcyjno-Usługowo–Handlowemu Branży Stolarskiej i Blacharskiej  „ALBATROS” Wiesław Paszkiewicz  z siedzibą Stary Sącz Morawskiego 25  reprezentowany przez Pana  Wiesława Paszkiewicza z przeznaczeniem  na działalność rolniczą  polegającą na hodowli ryb.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny  w wysokości  900,00  rocznie( słownie : dziewięćset złotych)  wolny od  podatku Vat .

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.