Zarządzenie Nr 207/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-09-2007 | 12:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   207 /07

BURMISTRZA MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ  

z dnia 24.09.2007 r.

 

W      sprawie  wydzierżawienia    nieruchomości    mienia  komunalnego  położonej   w   Starym Sączu .

 

                                          Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi  zmianami) i art. 25  ust. 1 ustawy   z   dnia   21 sierpnia   1997   roku    o    gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządza  się , co następuje:

                                                                                             

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość  położoną w Starym Sączu  , oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 2/3 o pow  3.1885  ha objętej  księgą wieczystą Kw nr 63994  na  okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 września  2007 roku    Zakładowi  Produkcyjno-Usługowo–Handlowemu Branży Stolarskiej i Blacharskiej  „ ALBATROS” Wiesław Paszkiewicz  z siedzibą Stary Sącz Morawskiego 25  reprezentowany przez Pana  Wiesława Paszkiewicza z przeznaczeniem:

1)       0.2371 ha  na prowadzenie gospodarki rybackiej i działalności rekreacyjnej związanej z amatorskim połowem ryb

2)       2.9514 ha na działalność rolniczą polegającą na hodowli ryb .

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny  w wysokości  200,00    rocznie ( słownie : dwieście złotych ) +  należny  podatek VAT  za dzierżawę nieruchomości opisaną w § 1 punkt 1, oraz 600 zł rocznie wolny od podatku VAT za dzierżawę nieruchomości opisaną w § 1 punkt 2.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki  dzierżawy zostaną  określone  w umowie zawartej  pomiędzy stronami

                                                                                             

§  4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia .