Zarządzenie Nr 152/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-11-2007 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 152/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 lipca 2007 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/07 z dnia 27 marca 2007 roku  Burmistrza Miasta i Gminy dotyczącego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

                 Na podstawie art.10 ust.1  i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

/Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź. zmianami/ oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz.U. Nr 142 poz.1020/  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 77/07 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych wprowadza się następujące zmiany :

1.Dodaje się § 2 w następującym brzmieniu:”Księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o Zarządzenie Nr 223/ 06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz  z dnia 2 października 2006 roku.”

2.Dodaje się § 3 w następującym brzmieniu:”Ustalam opis systemu ochrony danych i ich zbiorów , w tym dowodów księgowych ,ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych  w nich zapisów w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

3.Dodaje się § 4 w następującym brzmieniu:”Ustalam zasady ewidencjonowania rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_12_do_Zarzadzenia_152.doc (40.50 Kb)