Zarządzenie Nr 61/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-09-2007 | 08:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 61/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 marca 2007 roku

 

 

                Na podstawie art. 199 ust 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2006 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 1832), oraz art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142, poz. 1591) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zalacznik_do_Zarzadzenia_61.doc (966.50 Kb)