Zarządzenie Nr 178/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-09-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 178/07

Burmistrza Miasta i Gminy

Stary Sącz

z dnia 16 sierpnia 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku dotyczącego ustalenia  instrukcji  kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2003 roku Nr 76 poz. 694 z pózn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 pazdziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne / Dz.U. Nr 129 z pózn. zmianami/ , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

§ 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: z ramienia kierownika jednostki:

-         Burmistrz,

-         Z-ca Burmistrza,

-         Sekretarz Miasta i Gminy.

 

§2

 

Zobowiązuję kasjera i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu uczestniczących w kontroli funkcjonowania kasy w ramach przypisanych im imiennie zakresów czynności do przestrzegania postanowień i procedur zawartych w instrukcji kasowej .

 

§3

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku i Zarządzenia Nr 99/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku pozostają bez zmian.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia .