Zarządzenie Nr 177/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-09-2007 | 08:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 177/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 sierpnia 2007 roku.

 

 

w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.10, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity  Dz.U. Z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami/ ustalam instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych zwaną dalej “instrukcją” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 1

 

Zarządzam wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych na czas nieokreślony z możliwością aktualizacji i modyfikacji mojego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do przestrzegania postanowień i procedur zawartych w wyżej wymienionej instrukcji.

 

§ 3

 

Nadzór i koordynację nad całością funkcjonowania systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie N r 5 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 stycznia 2002 roku w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dokumentów księgowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu , zarządzenie N r 79/07 z dnia 30 marca 2007 roku oraz zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 z dnia 22 stycznia 2002 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zalacznik_Nr_1,2,3,4,5,6,7,8_do_Zarzadzenia_177.doc (201.00 Kb)