Zarządzenie Nr 160/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                      Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 160/07

                                               Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                            z dnia  20.07.2007 r.

 

 

w sprawie : oddanie w użyczenie  budynku komunalnego  zlokalizowanego  na dz.ew. nr 1188  w Starym Sączu  przy ul. Batorego 15

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie budynek użytkowy o pow. użytkowej 208,26 m2 usytuowane  w Starym Sączu przy ul. Batorego 15 wraz z częścią działki ew. nr 1188 z przeznaczeniem na  potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu  .

Umowa  użyczenia  zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady  użyczenia  przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.