Zarządzenie Nr 142/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                           Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  142/07

                                    Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                          z dnia  26.06.2007 r .

 

 

 

w sprawie : wydzierżawienia części budynku przedszkola zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 położonej w Starym Sączu  ul. Staszica 7.

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 )

 

                                                  zarządzam co następuje :

 

 

                                                                     &.1.

 

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 15 lat tj. od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2022 r. w drodze przetargu  pisemnego nieograniczonego  część budynek przedszkola  zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 w Starym Sączu przy ul. Staszica 7  .

 

 

                                                                     &.2.

 

Szczegółowe zasady  oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &.1  zostaną określone w  warunkach przetargowych  oraz umowie dzierżawy.

 

 

 

                                                                      &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

 

                                                                     &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .